Duchowa Rodzina Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

Kongres Apostołów Fatimy

20 maja 2017 roku, w 100-lecie Objawień Fatimskich, Apostołowie Fatimy z różnych stron Polski przybyli do krakowskiego Centrum Kongresowego ICE, by uczestniczyć w pierwszym Kongresie Apostołów Fatimy. Funtacja Ks. Piotra Skargi zaproponowało Apostołom bogatą refleksję nad sensem Orędzia Fatimskiego oraz nad sposobami jego propagowania.
Kongres zainaugurowała Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, która odbyła się w krakowskim kościele pod wezwaniem Bożego Ciała. Uczestnicy kongresu usłyszeli i obejrzeli filmowy zapis skierowanych do nich przesłań: kardynała Raymonda Leo Burke’a oraz Antonia Borellego, autora szeroko propagowanej przez Fundację Księdza Piotra Skargi książki, pt. Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?.

– Gorąco zachęcam was, abyście trwali w Apostolacie. Orędzie Fatimskie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Niech Bóg błogosławi wam i waszemu spotkaniu – powiedział między innymi ksiądz kardynał.Z kolei Antonio Borelli zaznaczył, że istotą Orędzia z Cova da Iria jest przestroga przed karą Bożą za nieprawość ludzi oraz wezwanie nas do nawrócenia. – Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie pomaga wszystkim Apostołom Fatimy, którzy angażują się w rozpowszechnianie tego orędzia. Nie ustawajcie w wypełnianiu tak szczytnej misji – apelował katolicki myśliciel i pisarz.W czasie kongresu Sławomir Olejniczak, prezes Fundacji Księdza Piotra Skargi, wygłosił wykład o potrzebie narodowej pokuty. Zwrócił uwagę, iż jest ona koniecznością, gdyż grzech ma wymiar nie tylko osobisty, ale i społeczny. Prelegent przytoczył historię proroka Jonasza i jego, skierowanego do mieszkańców Niniwy, wezwania do nawrócenia.

Prezes Fundacji zaakcentował prawdziwe znaczenie miłosierdzia, które dzisiaj – także w interpretacji ludzi Kościoła – coraz częściej mylnie utożsamiane jest z pobłażliwością dla zła, co prowadzi do zuchwałych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu.

Tymczasem w istocie ludzie mają do wyboru nawrócenie i pokutę albo karzącą rękę Bożej sprawiedliwości. –  Matka Boża powstrzymuje karę, jednak miłosierdzie jest warunkowe – podkreślił prezes Olejniczak.Sławomir Olejniczak podkreślił, że dzięki zaangażowaniu modlitewnemu i wsparciu materialnemu Apostołów Fatimy możliwe były takie dzieła, jak upowszechnianie w ogromnych nakładach treści i pogłębionej interpretacji Orędzia Fatimskiego, a także m.in. Cudownego Medalika, czy też kampanie modlitewne i społeczne prowadzone przez Fundację.

Bogusław Bajor, redaktor naczelny „Przymierza z Maryją”, zwrócił uwagę na konieczność oddawania głębokiej czci Matce Bożej. Jest to przecież Matka Zbawiciela, która towarzyszyła Mu od momentu narodzin aż do Jego męczeńskiej śmierci. Maryja jest Orędowniczką i Pośredniczką wszelkich łask. – Jeśli chcemy dotrzeć do Syna, musimy naśladować Maryję – mówił redaktor Bajor, powołując się na świętego Bonawenturę.Z kolei Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, przypomniał obietnicę „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”, którą Matka Boża skierowała do fatimskich dzieci. W czasie swojego wystąpienia redaktor Skiba mówił też o licznych dokonaniach brazylijskiego myśliciela katolickiego Plinia Correa de Oliveiry czy o konieczności nawrócenia się i ciągłej walce dobra ze złem.– Pozostaje nam zwrócić się do Matki Bożej: „Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą (…) Przybądź nam, litościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy” – podsumował swoje wystąpienie.Po przemówieniach przyszedł czas na występ utytułowanego Krakowskiego Chóru Męskiego, który powstał przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w 2009 roku. Zwieńczeniem pierwszego Kongresu Apostołów Fatimy była wspólna modlitwa różańcowa.Jak zwracali uwagę Apostołowie, kongres był dla nich wielkim duchowym przeżyciem, które pozwoliło im lepiej zrozumieć Orędzie Fatimskie, a co za tym idzie, ubogaciło ich życie religijne.

 

Chcesz rozpowszechniać z nami Orędzie Fatimskie?

Wybierz kwotę swojego comiesięcznego wsparcia i dołącz do liczącej ponad 61 000 osób wspólnoty Apostolatu Fatimy.
Deklaruję kwotę miesięcznego datku:
Dzień pobrania datku:

„Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych”.

Nasze media: